คลังข้อมูล (Data Warehouse)

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
settapong_m@hotmail.com

ประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)


การใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ การวางแผนงานในองค์กรภาครัฐ และวางแผนกลยุทธ์ในทุกองค์กร เพื่อให้สามารถตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสิ่งแวดล้อม และคู่แข่งขัน ฉะนั้น ก็อาจกล่าวได้ว่า การมีข้อมูลมาก ทำให้มีโอกาสและมีชัยเหนือคู่แข่ง ในระดับหนึ่ง แต่ทว่าหากมองในทางกลับกัน การมีข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดการจัดการที่เป็นระบบ ก็จะทำให้มีความยุ่งยากในการเข้าถึงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้โดย ไม่จำเป็น นอกจากนี้หากมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างผิดพลาดอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย ได้ ซึ่งอาจจะเกิดการสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เช่น ความผิดพลาดในการตัดสินใจเพื่อความมั่นคงของชาติ การเสียโอกาสทางธุรกิจไป เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในยุคที่ผู้บริหารมีความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจนั้น การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า และผ่านการกลั่นกรองแล้ว แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างมิประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ และจำเป็นจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร 

ในส่วนของกองทัพ โดยหลักการแล้ว คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ (Management Information Systems; MIS) ของกองทัพ ซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาล เช่น นำมาช่วยรวบรวม คัดแยก วิเคราะห์ ข้อมูล/สารสนเทศ จากฐานข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management systems) ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร หรือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับระบบการตัดสินใจ (Decision Support System; DSS) ให้กับการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การนำมาใช้เพื่อการวางกลยุทธ์ในการตอบโต้ภัยคุกคาม อีกทั้งยังสามารถพยากรณ์รูปแบบภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การที่ Data Warehouse จะทำงานได้ตามที่กล่าวไว้ได้ดีหรือไม่นั้น ก็ต้องเกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่ครบรอบด้าน ทุกมิติ และควรเก็บข้อมูลในอดีตที่ยาวนานเพียงพอ จึงจะทำให้การพยากรณ์แม่นยำ นั่นก็คือ กองทัพต้องมีการจัดหน่วยงานเล็ก ๆ ทำงานเฉพาะการรวบรวม คัดแยกข้อมูล และสร้างข้อมูล เพื่อนำมาใส่ในระบบ และเป็นผู้ประสานงานจากทุก ๆ หน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยต่าง ๆ นำเอาข้อมูลสารสนเทศมาใส่ในระบบ แต่ถ้าไม่มีการจัดการดังกล่าว ก็เสมือนกับการสร้างห้องสมุด แต่ไม่มีหนังสือและบรรณารักษ์

“ จงตระหนักเสมอว่า อย่าสร้างห้องสมุด ทั้ง ๆ ที่ ไม่มีหนังสือและบรรณารักษ์ ”
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล

Data Warehouse หมายถึง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานประจำวัน หรือเรียกอีกอย่างว่า Operational database และฐานข้อมูลอื่นภายนอกองค์กร หรือเรียกว่า External database โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลนั้น มีวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้งาน และมีลักษณะของการจัดเก็บแตกต่างไปจากข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานอื่น    การย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลปกติ   เข้าไปไว้ใน Data Warehouse  มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ทำให้องค์กรหรือเจ้าของข้อมูล  มีโอกาสได้ออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูลใหม่ ให้เหมาะสมกับการเรียกใช้มากยิ่งขึ้น ในงานเฉพาะด้าน  และทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ หรือใช้ในงานวิเคราะห์ นอกจากนั้นระบบ Data Warehouse  ยังรวมเอาข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เข้ากับข้อมูลในอดีต เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเรียกใช้งานได้จากอินเตอร์เฟสแบบ กราฟิกได้โดยตรง (GUI) พร้อมสำหรับการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ข้อดีอีกข้อก็คือ ระบบ Data Warehouse ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไป สามารถเข้าถึง และเรียกใช้ฐานข้อมูลได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่ทางเทคนิกอีกต่อไป


รูปแสดงระดับของข้อมูล

จากรูปแสดงระดับของข้อมูล โดยลำดับจากฐานไปสู่ยอดสามเหลี่ยม จะเห็นได้ว่า ระดับข้อมูลระดับฐานนั้นเป็นข้อมูลวันต่อวัน (Transaction) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากทุกส่วนขององค์กรที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการ (Operation) เพื่อทำการจัดระบบเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเรียกใช้ได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปเราเรียกว่า การจัดเก็บไว้เป็นรูปแบบ “ฐานข้อมูล (Database)” หลังจากผ่านกระบวนการแยกแยะ วิเคราะห์ สรุป แล้วจะนำไปเก็บไว้ในระบบข้อมูลที่สูงขึ้น นั่นคือ Data Warehouse  โดยข้อมูลใน Data Warehouse นี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีระโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ในทางธุรกิจถือว่าเป็นระบบพื้นฐานที่คอยสนับสนุนระบบ “ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent System)” ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงสามารถนำมาใช้ เพื่อการวางกลยุทธ์ สามารถช่วยในการพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านความมั่นคง ก็นำมาใช้เพื่อการวางกลยุทธ์ ในการตอบโต้ภัยคุกคาม อีกทั้งยังสามารถพยากรณ์รูปแบบภัยคุกคาม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การที่ Data Warehouse จะทำงานได้ตามที่กล่าวไว้ได้ดีหรือไม่นั้น ก็ต้องเกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่ครบรอบด้าน ทุกมิติ และควรเก็บข้อมูลในอดีตที่ยาวนานเพียงพอ จึงจะทำให้การพยากรณ์แม่นยำ 

ถ้าข้อมูลใน Data Warehouse ถูกพัฒนาในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้น ก็สามารถนำไปใช้ในระดับการวางยุทธศาสตร์ในระดับผู้บริหารระดับสูง (Executives) ได้ในที่สุด

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม