Custom Search

อิสลามกับความหลากหลายของมุสลิม : แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ   หนุ่มสุข
دكتور. الأستاذ عبدالله نهوم سوك  

คำนำ ( Introduction )

โลกมุสลิมปัจจุบัน ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธ์ แต่ละเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ ต่างมีภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นของตนเอง ธรรมชาติของการแตกต่างเหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮุ์) ทรงเป็นผู้กำหนด และในขณะเดียวกัน พระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎ เพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ ในสังคมของความหลากหลาย อย่างสันติ กฎดังกล่าวนั้นคือ “อิสลาม”

ความหมายของอิสลาม ( The Meaning of Islam )

“อิสลาม” เป็นศัพท์ภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนน การนอบน้อม ยอมตนต่ออัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ที่แท้จริง ผู้ใดปฏิบัติเช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิม ซึ่งใช้เรียกสำหรับชาย และมุสลิมะฮ์ ที่ใช้เรียกสำหรับผู้หญิง ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลับฮิวะซัลลัม) ได้อธิบายคำว่าอิสลาม ในหะดีษบทหนึ่ง ความว่า “อิสลาม คือ การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้า ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูตของพระองค์  และคือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาด การจ่ายซะกาต การทำฮัจญ์ ณ บัยตุ้ลลอฮ และการถือศีลอด ในเดือนรอมาฎอน  บันทึกโดย อิหม่ามบุคอรีย์ และมุสลิม

นอกจากนั้น คำว่าอิสลาม ยังสามารถอธิบาย ในความหมายอื่นๆ อีก เช่น

ก. ระบอบแห่งการดำเนินชีวิต ของมนุษย์อันสมบูรณ์แบบ ที่พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) เป็นผู้ทรงกำหนด โดยผ่านท่านศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวะซัลลัม)
ข. ประมวลกฏหมายที่อัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงให้มีบัญญัติ คลอบคลุมทั้งหลักศรัทธา จริยธรรม นิติธรรม การประกอบศาสนกิจ และการอยู่ร่วมกัน ในสังคม โดยมีท่านศาสดา เป็นผู้ได้รับบัญชา นำมาเผยแผ่แก่มนุษยชาติ
ค. ประมวลคำตอบอันถูกต้อง และเป็นสัจจะ ต่อคำถามของมนุษย์ ทั้งอดีตและปัจจุบัน คือ เขามาจากไหน? เขามาเพื่ออะไร? และเขากำลังไปไหน?

การให้ความหมาย “อิสลาม” ว่า หมายถึง “ความสันติ” นั้น เป็นการให้ความหมาย ในเชิงภาษาศาสตร์ สามารถนำมาอธิบายอิสลามได้ เนื่องจากความสันตินั้น จะเกิดขึ้นจากการมอบหมายตนเอง อย่างสิ้นเชิง ยังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์)

สิ่งที่ยังมีหลายคน เข้าใจผิด ก็คือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหม่ ที่มูฮำหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นผู้นำมา ในคริศตวรรษที่ 7 ณ คาบสมุทรอาระเบีย ซึ่งจริงๆ แล้ว มิใช่เช่นนั้น เพราะอิสลาม เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ประทาน ให้แก่ศาสดาอาดัม ( อะลัยฮิสลาม ) ซึ่งเป็นมนุษย์ และเป็นศาสดาคนแรก ของอัลลอฮ์ และอิสลามคือศาสนาของศาสดาทุกคน ที่อัลลอฮ์ส่งมาสู่มวลมนุษยชาติ ศาสดามูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นศาสดาคนสุดท้าย ของอัลลอฮฺ อิสลามจึงเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ ที่ได้นำมากล่าวถึงอีก ในรูปแบบสุดท้าย ซึ่งเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด

คุณลักษณะพิเศษของอิสลาม (Characteristics of Islam)

อิสลามมีคุณลักษณะพิเศษ หลายประการ ดังจะกล่าวพอสังเขป ดังต่อไปนี้ คือ

คุณลักษณะประการที่ ๑

แหล่งที่มาของอิสลาม

อิสลามมีแหล่งที่มาจากอัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้างมวลมนุษย์ และทรงกำหนดอิสลาม ให้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต อิสลาม จึงมีความแตกต่าง กับระบบอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง เพราะระบบที่มาเหล่านั้น ล้วนมีที่มาจากมนุษย์ ผู้ถูกสร้างทั้งสิ้น

ผลจากที่อิสลามมีแหล่งที่มา จากพระผู้เป็นเจ้านี้เอง อิสลามจึงมีเอกลักษณ์ ดังต่อไปนี้

ก. มีความสมบูรณ์ ไร้ข้อบกพร่องทั้งปวง
ข. มีความเหมาะสมกับทุกกาลสมัย
ค. มีพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่จากผู้ยึดถือปฏิบัติ ( มุอฺมิน )

คุณลักษณะประการที่ ๒

ขอบข่ายของอิสลาม (Intrusive Doctrine of Islam)

อิสลามครอบคลุม ทุกกระบวนการ ของชีวิตมนุษย์

บทบัญญัติของอิสลามนั้น ครอบคลุมหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. หลักที่เกี่ยวข้องกับ การเชื่อ การศรัทธา (อะกีดะฮ์)
 
2.
หลักที่เกี่ยวข้องกับ จริยธรรม (อัคล๊าก)

3. หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์  ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรือ ศาสนพิธี (อิบาดะห์)

ถัดไป

หน้าหลัก

กันยายน 02, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม